การออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) คืออะไร

กระบวนการออกแบบแสงสว่าง คือการคิดคำนวณ ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับระบบแสงสว่าง เพื่อหาค่าความส่องสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมไปถึงมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ในกรณีที่สถานที่นั้น ๆ มีการกำหนดแสงที่ต้องใช้เอาไว้อย่างชัดเจน

Curriculum


  01 Lighting Theory
Available in days
days after you enroll
  02 Lighting Technology
Available in days
days after you enroll
  03 Lighting Calculation
Available in days
days after you enroll
  04 Luminaire
Available in days
days after you enroll
  05 Lighting Design Process
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option