โรงเรียน Pollux Design School ก่อตั้งด้วยแนวคิด ในการที่จะเสริมสร้างทักษะของนักออกแบบในโลกยุคใหม่ ให้มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับงานประจำหรืองานอดิเรกอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นที่จะบูรณาการความรู้ของศาสตร์การออกแบบ หลายแขนงเข้าด้วยกัน เป็นผู้ที่ผลักดันให้นักออกแบบ มีทักษะที่จะต่อยอดงานสร้างสรรค์ในโลกยุคใหม่